Vi arbeider med fattigdomsproblematikken
i det norske samfunnetved å øke forståelsen for økonomisk vanskeligstiltes situasjon
mot sosial urett genereltog for at alle skal få den hjelp
de faktisk har krav på
Go to content

Byråkrati

Livsutfordringer > Byråkrat-problemer

Byråkrati

Byråkrati - definisjon
Fra
snl.no (Store Norske Leksikon) sakser vi:
"byråkrati - administrasjonsform. Administrasjonsform kjennetegnet ved at beslutningsmyndigheten er hierarkisk ordnet og at de sak,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ene som behandles, er entydig inndelt i myndighetsområder. " ...
..."Byråkratiet som organisasjonsform er blitt møtt med kritikk, bl.a. hevdes det at byråkratiet er for lite smidig og effektivt, eller at formell autoritet ikke nødvendigvis fører til riktige beslutninger." (vår uthevelse)
Fra
snl.no: "byråkrat, tilhenger av byråkrati, funksjonær innenfor et byråkrati, særlig som representant for dets langsomme, usmidige og upersonlige behandling av den enkelte sak eller person."(vår uthevelse)
Wikipedia kan du lese mer, også om at byråkratiet har gitt humoristene og satirikerne gode ideer.
I denne sammenheng er det nyttig å kjenne til
Forvaltningsloven
Dersom du har store problemer med å nå
Bgjennom overfor byråkratene, kan du ta kontakt med vår gratis, juridiske tjeneste eller vår sosionomtjeneste
I menyen til venstre finner du en oversikt over noen organisasjoner som kan hjelpe deg eller dine pårørende.
Kjenner du til organisasjoner som ikke er med i listen hadde det vœrt fint om du kunne gi oss beskjed om det HER.

Sivilombudsmannen
Orghjemmeside:
Hjemmeside
Organisasjonens adresse:
Sivilombudsmannen
Akersgata 8
0158 OSLO
Telefon:
22 82 85 00
Orgepost:
postmottak@sivilombudsmannen.no
Hvis du mener å ha vært utsatt for urett eller feil fra det offentlige, kan du klage til Sivilombudsmannen.


Før du klager til Sivilombudsmannen, må du ha brukt alle andre klagemuligheter. Det betyr at du først må ha klaget til det offentlige organet som har behandlet eller avgjort saken din, for eksempel kommunen.

Hvis du ikke får medhold i klagen din, må du undersøke om du kan klage saken inn for et høyere klageorgan, for eksempel fylkesmannen.
Hvis ingen av klagene fører fram, og du mener det fortsatt er feil eller urett som ikke er blitt rettet opp, kan du klage til Sivilombudsmannen.

Fristen for å klage til Sivilombudsmannen er ett år fra den endelige avgjørelsen i saken ble tatt eller fra det tidspunktet da forholdet du klager på, inntraff eller oppsto.

Men hvis det offentlige bruker veldig lang tid på å behandle saken din eller ikke svarer i det hele tatt, kan du klage til Sivilombudsmannen på sen saksbehandling eller manglende svar – mens saken fortsatt er til behandling.

Hvis du mener at det offentlige har opptrått på en hensynsløs, krenkende eller annen belastende måte, kan du klage på dette.

Forsiden

Back to content