Vi arbeider med fattigdomsproblematikken
i det norske samfunnetved å øke forståelsen for økonomisk vanskeligstiltes situasjon
mot sosial urett genereltog for at alle skal få den hjelp
de faktisk har krav på
Go to content

Gjeldsoffer

Økonomi-problemer

Gjeldsoffer

Gjeldsoffer - definisjon
Hva er et gjeldsoffer?
Hvordan blir en gjeldsoffer?
Hva er problemet?
Hvordan løse problemet?

Hva er et gjeldsoffer?

Store Norske Leksikon definisjon (Kilde)
"gjeldsoffer, vanlig betegnelse på privatpersoner som av en eller annen grunn har kommet i økonomiske problemer og ikke lenger klarer å betjene sin gjeld..."

Hvordan blir en gjeldsoffer?

Dette har som regel komplekse årsaker, ofte en kombinasjon fra følgende liste, gjerne hvor den ene trekker den andre med seg:
Arbeidsledighet
Forsikringsproblem (manglende/utgått avtale / konflikt med selskap)
Mislykket grúndervirksomhet
Overforbruk / kredittkjøp
Personlig konkurs
Saksbehandlingsfeil i offentlig byråkrati
Sen saksbehandling i offentlig byråkrati (mens gresset gror, dør kua)
Skillsmisse m/ følgende ny bolig og bidrag
Skjønnsligning fra Skatteetaten
Sykdom / ulykke
Tap på investering
Tap ved (tvangs)salg av bolig
Ulykke m/ erstatningsansvar
Som regel er det en eller flere uforutsette og uheldige omstendigheter som fører mennesker opp i slike situasjoner.
Ingen planlegger noe slikt, like lite som en planlegger å kjøre ned og skade en annen i trafikken dersom en et øyeblikk er uoppmerksom.
Som du ser av listen kan dette hende deg før du aner det.
Har du trang økonomi fra før, er bare en av disse nok til å slå deg ut. Gjeldsproblemer krever mye tid, krefter, bekymringer og oppmerksomhet.

Hva er problemet?

Et aksjeselskap kan slås konkurs og all gjeld slettes.
En privatperson kan også slås konkurs, men da slettes ikke gjelden. Den blir hengende ved deg med høy forsinkelsesrente og høye gebyrer.(Kilde)
Uansett om du blir slått konkurs eller ikke, kan rentene være høyere enn det du kan betjene med din inntekt. Derved vil gjelden øke, uansett hvordan du snur og vender på saken, noe som ofte medfører handlingslammelse og/eller sykdom.
Lovens pålegg om hjelpeapparat i slike situasjoner er i dag ikke godt nok, pga mangelfull kunnskap hos mange saksbehandlere.(Kilde)
Forbrukerrådets undersøkelser over flere år viser også at det er vanskelig å få lovpålagt gjeldsrådgivning. (Kilde)
Dersom du ikke får en avtale med dine kreditorer kan de med loven i hånd kreve påleggstrekk fra din lønn. Da kan de ta slik at du bare blir sittende igjen med sosialt minimum. Dette er det som kalles livsoppholdsatser = satser for å oppholde liv i deg (så du kan plages med problemene noen år til). (Kilde) Disse er så lave at en ofte ikke klarer å konsentrere seg om annet enn økonomiproblemene, med mulig tap av jobb som resultat og store problemer med å få ny jobb.
Et annet resultat kan være langvarig sykdom og til slutt uføretrygd. Dette kan baseres på psykiske problemer. For psykisk sterke personer kan resultatet til slutt være sosialhjelp etter at dagpengeperioden er over.
En kjenner også til andre resultater hvor gjeldsofferet har funnet andre "utveier".
Det er ikke lett å løse gjeldsproblemer, spesielt dersom staten er en av kreditorene pga myndighetenes prioriteringer:
Dersom du begår alvorlige forbrytelser som f.eks. et ran / drap og ikke blir tatt (eller blir dømt, men klarer å unndra deg straffen) vil du automatisk bli benådet etter noen år.(Kilde)
Skylder du staten for en bot, et gebyr eller skatt vil de aldri ettergi dette, uansett hvor gammel gjelden er med henvisning til "Reglement for økonomistyring i staten 5.4.4". (Kilde)
Noen lover gir riktignok mulighet til helt eller delvis ettergivelse av gjelden under henvisning til rimelighet.
Men dette avgjøres av den enkelte saksbehandler og en vil da være avhengig av dennes kunnskap, livserfaring, dagsform og humør, med andre ord tilfeldigheter.
Alvorlige forbrytelser som drap ettergis automatisk etter en viss tid.
Ut fra dette kan en risikere at gjeldsoffer blir uføretrygdet med millionkostnader for staten og et ødelagt menneskeliv, framfor å ettergi en bot, gebyr eller skatt slik at gjeldsofferet kan få muligheten til å legge fortiden bak seg og komme på beina igjen.

Hvordan løse problemet?

Gjeldsordningsloven kom i 1992 og er for tredje gang under revisjon i disse dager (2009). (Kilde)
Ut fra høringsbrev, høringsnotater og høringsuttalelser tyder det på at en innser at loven er for streng og at en bør lempe på reglene. Du kan lese mer her
Men igjen tilbake til prioriteringene, i straffeloven er det et prinsipp om at det er bedre at en slipper fri enn at en uskyldig blir dømt.
Innen økonomi synes det som om en snur dette på hodet, det er viktigere å statuere eksempel av allmenpreventive hensyn enn at en person kan utnytte systemet.

Gjeldsoffer - Definisjon - Hva - Hvordan - Løsning

Få oversikt over gjelden
Kontakt kreditor
Gjeldsordninger
Akkord - utenrettslig avtale
Gjeldsavtale etter gjeldsordningsloven
Dekningsl oven / livsoppholdsatser
Nyttig informasjon ved gjeldsproblemer
Lovoversikt
Forslag om endringer i gjeldsordningsloven i 2009
Staten som kreditor og pris på ødelagte menneskeliv
Resyme

Back to content